Ostatnio dodane
Odsłon : 139845
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Podkarpackie Sprzedaż

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, tj. INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

prowadzonego w trybie przepisów kodeksu cywilnego

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW  TRWAŁYCH, tj.  INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 1. Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów,
Lp.

Nazwa instrumentu

(jego typ)

Ilość

sztuk

Numer

seryjny

Rok produkcji

/ewentualnie

szacowany

wiek

Numer ewiden-cyjny

Cena wywoławcza brutto zł

za sztukę

Wadium
1.

Tuba B B&S

model 205 MS/L

1 269756 1991 2949 3.600 360
2.

Klarnet Es

Lignatone

1 19321 ok. 40 lat 1035 500 50
3.

Komplet

Klarnetów AiB Selmer Paris

1

Klarnet A- X1245

Klarnet B-W8865

ok. 30 - 40 lat 1148 1.200 120
4.

Komplet

Klarnetów AiB Selmer Paris

1

Klarnet A- X1244

Klarnet B-W8862

ok. 30 - 40 lat 1145 1.200 120
5.

Komplet

Klarnetów AiB Buffet Crampon model Festival

1

Klarnet A- 413452

Klarnet B- 419725

ok. 12 lat 3270 11.000 1.100
6.

Obój Marigaux

model 910

1 21212 1991 2956 1.000 100
7. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004060 1998 3182 4.300 430
8. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004062 1998 3184 3.300 330
9. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004067 1998 3183 2.700 270
10.

Puzon basowy F/Ges/D/B Edwards

model B-454

1 0506031 2005 3309 6.000 600
11. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 13019 1996 3119 9.200 920
12. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 12876 1996 3120 9.600 960
13. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 13018 1996 3121 9.800 980
14. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 11701 1996 3122 8.200 820
15. Trąbka D/C Selmer Paris model –brak oznaczenia 1 43045 ok. 30 - 40 lat 1135 900 90
16. Trąbka C Vincent Bach Stradivarius Corp. Elkhardt Ind. model 236 1 114918 ok. 30 - 40 lat 1111 1.000 100
17. Kontrafagot Oscar Adler model Sonora 1 1095 ok. 50 lat 1018 600 60
18. Pianino LEGNICA model M 110 A 1 106043 ok. 1975 2286 1.100 110
19. Pianino LEGNICA model M 100 A 1 105982 ok. 1975 2285 1.100 110
20. Pianino LEGNICA model M 120 A 1 13686 ok. 1960 841 1.100 110
21. Fortepian Steinway & Sons model C-227 1 306168 1942 842 60.000 6.000
22. Fortepian Steinway & Sons model B-211 1 128341 1907 1003 40.000 4.000
23. Klawesyn NEUPERT 1 21668 ok. 40 lat 1005 5.200 520
 1. MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN
 2. Oględzin przedmiotów sprzedaży  można dokonać w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, przy ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, w dniach: 9, 10, 16 i 17 listopada 2015 r. w godzinach: od 10:00 do 15:00 w magazynie instrumentów muzycznych.

 

III. WADIUM

 1. Wadium w wysokości  wskazanej w tabelce (w zależności od nazwy sprzętu i jego ceny wywoławczej)  należy wpłacić w terminie do dnia 19 listopada 2015w kasie Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, przy ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, pokój nr 208 w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00  lub przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK 4 Oddział w Rzeszowie, nr rachunku:37 1500 1100 1211 0001 1863 0000.

 1. Wysokość Wadium należy uiszczać osobno co do każdego z instrumentu wskazanego w ww. tabelce.
 2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Organizator uważa wadium, które
  w oznaczonym terminie tj. do dnia 19 listopada 2015 r. do godz. 9:00, znajdzie się na koncie Organizatora, data uznania rachunku Organizatora, lub w kasie Organizatora.
 3. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
 4. W razie uchylenia się Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Pozostałym Uczestnikom przetargu, tj. tym którzy nie dokonali zakupu przedmiotu lub nie przystąpili do przetargu,  wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni na numer konta Banku podanego przez Uczestnika, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Kserokopię pokwitowania wniesienia Wadium co do poszczególnych przedmiotów, należy dołączyć do oferty pisemnej.
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 19 listopada 2015 r. do godz. 12:00
w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Szopena 30, 35-959 Rzeszów (sekretariat, pokój nr: 213).

V. OFERTA

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

Imię, nazwisko/Nazwę (firmę)......................................................................................................

Adres/Siedzibę: ....................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………

Numer faxu: ……………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………….

NIP: ......................................................................................................................................................

REGON: …………………………………………………………………………………

Nr Rachunku Bankowego: .................................................................................................................

 1. Oferowaną cenę za:

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

Słownie brutto: ....................................................................................................................zł.

 1. Kserokopię dowodu wpłaty wadium.
 2. Oświadczenia Uczestnika:
 3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem  technicznym przedmiotu sprzedaży, tj…… i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę co do jej treści żadnych zastrzeżeń, która to stanowi (załącznik Nr 4 do Regulaminu)
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem danych wynikających z oferty w terminie i miejscu  wyznaczonym przez Organizatora.
  1. Otwarcie oferty nastąpi do dnia 19 listopada 2015w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, przy ul. Szopena 30, 35-959 Rzeszów.
  2. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w pkt. V ppkt. od 1 do 4, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem uczestnika z dopiskiem: „Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, sekretariat – pokój nr 213 OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, tj. instrumentów muzycznych”.
  4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z kupującym w siedzibie Organizatora po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
  6. Osobami uprawnionymi przez Organizatora do porozumiewania się z Uczestnikami są/jest:

Mariusz Stecko  tel.: (17) 862-84-08 wew. 32,

Beata Świerk      tel.: (17) 862-84-08 wew. 35, kom. 885-220-131,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW TRWAŁYCH         

 1. Wykaz instrumentów muzycznych:
Lp.

Nazwa instrumentu

(jego typ)

Ilość

sztuk

Numer

seryjny

Rok produkcji

/ewentualnie

szacowany

wiek

Cena wywoław. brutto zł

za sztukę

Opis  instrumentu
1.

Tuba B B&S

model 205 MS/L

1 269756 1991 3.600 Model ¾, półprofesjonalny, marszowy, menzura 17 mm, materiał korpusu: żółty mosiądz, 3 wentyle tłokowe w systemie top-line, rurka ustnikowa z żółtego mosiądzu, stan instr.- dobry; komplet: instrument + futerał sztywny oryginalny producenta.
2.

Klarnet Es

Lignatone

1 19321 ok. 40 lat 500 Model amatorski, materiał korpusu drewno grenadilla, mechanika niklowana, instrument kompletny, ustnik ebonitowy z ligaturą  i kapslem, futerał oryginalny, stan instr.- zły.
3.

Komplet

Klarnetów AiB Selmer Paris

1

Klarnet

A- X1245

Klarnet

B-W8865

ok. 30 - 40 lat 1.200 Model profesjonalny, materiał korpusu drewno grenadilla, mechanika posrebrzana, instrumenty kompletne, ustniki oryginalne szt. 2, baryłka szt. 1, futerał oryginalny, stan instr.- zły.
4.

Komplet

Klarnetów AiB Selmer Paris

1

Klarnet

A- X1244

Klarnet

B-W8862

ok. 30 - 40 lat 1.200 Model profesjonalny, materiał korpusu drewno grenadilla, mechanika posrebrzana, instrumenty kompletne, ustniki nieoryginalne szt. 2, baryłki szt. 2, futerał oryginalny, stan instr.- zły.
5.

Komplet

Klarnetów AiB Buffet Crampon model Festival

1

Klarnet

A- 413452

Klarnet

B- 419725

ok. 12 lat 11.000 Model profesjonalny, materiał korpusu drewno grenadilla, mechanika posrebrzana, instrumenty kompletne, bez ustników baryłki łącznie szt. 3, futerał oryginalny na 2 klarnety, stan instr.- dobry.
6.

Obój Marigaux

model 910

1 21212 1991 1.000 Model profesjonalny, obój automatyczny, korpus z drewna grenadilla, mechanika posrebrzana, instrument kompletny, futerał twardy oryginalny z pokrowcem oryginalnym, pudełko do stroików, stan instrumentu -  bardzo zły.
7. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004060 1998 4.300 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, wentyl tradycyjny z popychaczem z jedną kulką, czara ze złotego mosiądzu o śr. 8 ½ cala, szeroki wlot ustnika, rurki zewnętrzne suwaka z  żółtego mosiądzu, rurki wewnętrzne suwaka pokryte twardym chromem, instrument lakierowany,  komplet: instrument, ustnik oryginalny Yamaha nr 48, futerał oryginalny; stan instrumentu – dobry.
8. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004062 1998 3.300 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, wentyl tradycyjny z popychaczem z jedną kulką, czara ze złotego mosiądzu o śr. 8 ½ cala, szeroki wlot ustnika, rurki zewnętrzne suwaka z  żółtego mosiądzu, rurki wewnętrzne suwaka pokryte twardym chromem, instrument lakierowany,  komplet: instrument, ustnik oryginalny Yamaha nr 48, futerał oryginalny; stan instrumentu - dostateczny do dobrego.
9. Puzon F/B Yamaha model YSL-682G 1 004067 1998 2.700 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, wentyl tradycyjny z popychaczem z jedną kulką, czara ze złotego mosiądzu o śr. 8 ½ cala, szeroki wlot ustnika, rurki zewnętrzne suwaka z  żółtego mosiądzu, rurki wewnętrzne suwaka pokryte twardym chromem, instrument lakierowany,  komplet: instrument, ustnik oryginalny Yamaha nr 48, futerał oryginalny; stan instrumentu - dostateczny.
10.

Puzon basowy F/Ges/D/B Edwards

model B-454

1 0506031 2005 6.000 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, wentyle Thayer-Axial in-line szt.2,  instrument lakierowany, z popychaczem z jedną kulką, czara ze złotego mosiądzu o śr. 8 ½ cala, szeroki wlot ustnika, rurki zewnętrzne suwaka z  żółtego mosiądzu, rurki wewnętrzne suwaka pokryte twardym chromem,  komplet: instrument, ustnik oryginalny Yamaha nr 48, futerał oryginalny; stan instrumentu - dostateczny.
11. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 13019 1996 9.200 Model profesjonalny, budowa kompensacyjna, z wentylem do dźwięków zatkanych, materiał złoty żółty mosiądz, 5 wentyli obrotowych z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, czara nieodkręcana, instrument lakierowany, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny; stan instrumentu - dostateczny do dobrego.
12. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 12876 1996 9.600 Model profesjonalny, budowa kompensacyjna, z wentylem do dźwięków zatkanych, materiał złoty żółty mosiądz, 5 wentyli obrotowych z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, czara nieodkręcana, instrument lakierowany, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny; stan instrumentu - dostateczny do dobrego.
13. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 13018 1996 9.800 Model profesjonalny, budowa kompensacyjna, z wentylem do dźwięków zatkanych, materiał złoty żółty mosiądz, 5 wentyli obrotowych z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, czara nieodkręcana, instrument lakierowany, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny; stan instrumentu - dobry.
14. Waltornia Gebr. Alexander model 102StGL 1 11701 1996 8.200 Model profesjonalny, budowa kompensacyjna, z wentylem do dźwięków zatkanych, materiał złoty żółty mosiądz, 5 wentyli obrotowych z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, czara nieodkręcana, instrument lakierowany, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny; stan instrumentu - dostateczny do dobrego.
15. Trąbka D/C Selmer Paris model –brak oznaczenia 1 43045 ok. 30 - 40 lat 900 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, rurka ustnikowa ze srebra niklowego, wentyle tłokowe mosiężne niklowane szt. 3, czara z rantem francuskim, instrument lakierowany, posiada dodatkową przedłużkę do przestrojenia do stroju C, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny, przedłużka do zmiany stroju; stan instrumentu – dostateczny.
16. Trąbka C Vincent Bach Stradivarius Corp. Elkhardt Ind. model 236 1 114918 ok. 30 - 40 lat 1.000 Model profesjonalny, materiał korpusu: żółty mosiądz, wentyle tłokowe monelowe, instrument lakierowany, komplet: instrument, futerał twardy oryginalny; stan instrumentu – dostateczny.
17. Kontrafagot Oscar Adler model Sonora 1 1095 ok. 50 lat 600 Model profesjonalny, drewno klonowe, mechanika posrebrzana, komplet obejmuje: instrument, futerał nieoryginalny, dwie eski posrebrzane; stan instrumentu – bardzo zły.
18. Pianino LEGNICA model M 110 A 1 106043 ok. 1975 1.100 Obudowa: okleina w kolorze ciemny orzech mat, dźwięcznica: dno rezonansowe – popękane, rama żeliwna – w całości, mostki: basowy - rozklejony, wiolinowy - w całości; strojnica i naciąg: struny stalowe z nalotem rdzy, struny basowe zaśniedziałe oraz częściowo rozwinięte, kołki stroikowe słabo osadzone w strojnicy, słaba stabilność stroju; mechanika i klawiatura: mechanizm dolnotłumikowy, filce i podkładki filcowe oraz kaszmirowe – zużycie 70%, młotki – zużycie 50%, widełki młotkowe wypracowane w 70%, tłumiki – zużycie w 70%, luzy w mechanice oraz klawiaturze; mechanizm pedałowy – 3 pedały – sprawny
19. Pianino LEGNICA model M 100 A 1 105982 ok. 1975 1.100 Obudowa: okleina w kolorze orzech mat, dźwięcznica: dno rezonansowe – popękane, rama żeliwna – w całości, mostki: basowy - rozklejony, wiolinowy - w całości; strojnica i naciąg: struny stalowe z nalotem rdzy, struny basowe zaśniedziałe oraz częściowo rozwinięte, kołki stroikowe słabo osadzone w strojnicy, słaba stabilność stroju; mechanika i klawiatura: mechanizm dolnotłumikowy, filce i podkładki filcowe oraz kaszmirowe – zużycie 70%, młotki – zużycie 50%, widełki młotkowe wypracowane w 70%, tłumiki – zużycie w 70%, luzy w mechanice oraz klawiaturze; mechanizm pedałowy – 3 pedały – sprawny.
20. Pianino LEGNICA model M 120 A 1 13686 ok. 1960 1.100 Obudowa: okleina w kolorze orzech wysoki połysk, dźwięcznica: dno rezonansowe – popękane, rama żeliwna – w całości, mostki: basowy - rozklejony, wiolinowy - w całości; strojnica i naciąg: struny stalowe z nalotem rdzy, struny basowe – zaśniedziałe oraz częściowo rozwinięte, kołki stroikowe słabo osadzone w strojnicy, słaba stabilność stroju; mechanika i klawiatura: mechanizm dolnotłumikowy, filce i podkładki filcowe oraz kaszmirowe – zużycie 70%, młotki – zużycie 60%, widełki młotkowe wypracowane w 70%, tłumiki – zużycie w 70%, luzy w mechanice oraz klawiaturze; mechanizm pedałowy – 2 pedały – sprawny.
21. Fortepian Steinway & Sons model C-227 1 306168 1942 60.000 Rama żeliwna – stan dobry, dno rezonansowe – naprawiane (2 bukowe szpany); struny – stan wymagający wymiany naciągu strunowego – strun basowych i violinowych, kołki stroikowe – częściowo wymienione, pedalizacja – niesprawny mechanizm prolongatora, luzy w mocowaniu; tłumiki – filce tłumików do wymiany; klawiatura: wypracowana, luzy boczne, pokrycie oryginalne – brak ubytków; mechanizm młotków – rama mechanizmu, dźwignie główne w stanie poprawnym; młotki wypracowane, wielokrotnie profilowane, mała grubość  filcu; ogólny stan fortepianu - poprawny.
22. Fortepian Steinway & Sons model B-211 1 128341 1907 40.000 Wykończony w politurze, rama żeliwna – stan dobry, dno rezonansowe – naprawiane (4 długie szpany); struny – stan naciągu strunowego poprawny, kołki – wymienione, nieoryginalne, dobrze osadzone, trzymające strój, pedalizacja – niesprawny  prolongator – brak elementów mechanizmu; tłumiki – filce tłumików wymienione, nieoryginalne, cały tłumik w stanie poprawnym; klawiatura oryginalna, wypracowana, luzy boczne, brak jednej białej nakładki; mechanizm młotków – rama mechanizmu, dźwignie główne w stanie poprawnym; młotki wymienione – nieoryginalne ale w dobrym stanie; ogólny stan fortepianu – poprawny z wyjątkiem b. złego wyglądu obudowy.
23. Klawesyn NEUPERT 1 21668 ok. 40 lat 5.200 Obudowa: okleina w kolorze orzech mat, dźwięcznica: dno rezonansowe – w całości, żebra metalowe – w całości, mostki: basowy - w całości, wiolinowy - w całości; strojnica i naciąg: struny stalowe czyste, struny basowe – zaśniedziałe oraz częściowo rozwinięte, kołki stroikowe dobrze osadzone w strojnicy, słaba stabilność stroju; mechanika i klawiatura: dwa manuały – sprawne, filce i podkładki filcowe oraz kaszmirowe – zużycie 70%, skoczki – zużycie 50%, piórka skoczków wypracowane w 50%, tłumiki – zużycie w 50%, duże luzy w mechanice oraz klawiaturze; mechanizm pedałowy – 5 pedałów – sprawny.

Załącznik nr 3  do Regulaminu – FORMULARZ OFERTOWY.

 

Rzeszów, dnia...............2015 r.

 FORMULARZ OFERTOWY

w przetargu na sprzedaż środków trwałych, tj.: instrumentów muzycznych Filharmonii Podkarpackiej, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Ja niżej podpisany składam ofertę na zakup środka trwałego/środków trwałych, tj.:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….. w pisemnym ofertowym przetargu w niżej określonym zakresie przedmiotowym i cenowym:

Lp.

Nazwa sprzętu

(jego typ)

Ilość

sztuk

Numer

seryjny

Rok produkcji

Numer

ewidencyjny

Oferowana cena* Wadium
1.              
2.              
3.              
4.              

W kolumnie oferowana cena *, należy wpisać proponowaną cenę zakupu.

Imię, nazwisko/Nazwę (firmę)......................................................................................................

   Adres/Siedzibę: ....................................................................................................................................

   Numer telefonu: ……………………………………………………………………………

   Numer faxu: ……………………………………………………………………………….

   E-mail: …………………………………………………………………………………….

NIP/PESEL:..........................................................................................................................................

   REGON: …………………………………………………………………………………

   Nr Rachunku Bankowego: .................................................................................................................

 1. Oświadczam, że oferowana cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami..
 2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem  technicznym przedmiotu/ów sprzedaży i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę co do jej treści żadnych zastrzeżeń, która to sanowi (załącznik Nr 4 do Regulaminu).
 4. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem danych wynikających z oferty w terminie i miejscu  wyznaczonym przez Organizatora.

.................................., dnia .......................                             …………………………………

(pieczęć i podpis Uczestnika)

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu .........................................w Rzeszowie pomiędzy:

Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-67-013 reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego  prof. Martę Wierzbieniec, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

……………………………. syn/córka …….. i ……………….., zamieszkały/a …………… ul. ………………, posiadający/a PESEL o nr …………… oraz legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………. nr ……….., wydanym przez……………………,

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:………………… NIP…………………….., REGON:……………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Kupującym,

o następującej treści:

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż środka trwałego w postaci instrumentu muzycznego, tj.: ………………..,, nr. fabryczny, rok produkcji, .......................................nr ew................................................................

§2

[OŚWIADCZENIA STRON UMOWY]

 1. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu.......................... pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż środka trwałego Sprzedający oświadcza, że ww. środek trwały, będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ww. środek trwały,
  a także nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Sprzedający oświadcza, że ww. środek trwały nie posiada wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza zaś, że znany jest mu stan techniczny ww. środka trwałego Sprzedającego i dokonał oględzin nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

§3

[WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY]

Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży na kwotę: (słownie): ....................................................................................................................................................

 

§4

[SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI]

 1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność środka trwałego określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy.
 2. Na poczet tej kwoty Sprzedający zalicza wadium otrzymane od kupującego w kwocie .............................(słownie:..................................................................................................... .
 3. Pozostałą kwotę tj. ........................................ Kupujący przeleje na rachunek Sprzedającego w ………………………(nazwa Banku), nr rachunku:.........................................do dnia .....................na podstawie faktury VAT.

 

§5

[WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY]

 

 1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu całkowitej ceny nabycia ..................................
 2. Jednocześnie wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w siedzibie Sprzedającego na podstawie protokołu odbioru przekazania sporządzonego w obecności Sprzedającego i Kupującego  - bądź ich przedstawiciela. Protokół odbioru stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy, będący jednocześnie załącznikiem nr 5 do Regulaminu).
 3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.

 

§6

[KOSZTY UMOWY]

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

 

§7

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie powyższe dotyczy również rozwiązania umowy w jakikolwiek sposób.
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Filharmonii.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………….                                               …………………………….

                        SPRZEDAJĄCY                                                                 KUPUJĄCY

Załącznik:

-załącznik nr 1 - protokół odbioru;

Załącznik numer 1do niniejszej umowy, będący jednocześnie załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

PRZEDMIOTU UMOWY

zawartej w dniu  ….…………..2015r.

Sprzedający:

 

Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-67-013 reprezentowana przez Dyrektora Naczelnego  prof. Martę Wierzbieniec,

a

 

Kupujący:

……………………………. syn/córka …….. i ………………..,zamieszkały/a …………… ul. ………………, posiadający/a PESEL o nr …………… oraz legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………. nr ……….., wydanym przez……………………,

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:………………………………………. NIP…………………….., REGON:……………………………………………………………

o następującej treści:

 1. Kupujący po zapoznaniu się z przedmiotem umowy, tj. …………… stwierdza, iż jest on zgodny  z  zapisami umowy.
 2. Kupujący POTWIERDZA przyjęcie przedmiotu umowy.

……………………….                                                                       ……………………   Sprzedający                                                                                 Kupujący

                                                                       

 

Poprawiony (czwartek, 05 listopada 2015 08:43)

 
Powiaty