Ostatnio dodane
Odsłon : 139847
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Podkarpackie Dział plików

BIP Województwo Podkarpackie :: dział plików RSS

Dokumenty RSS

Rzeszów: Usługi poligraficzne
Numer ogłoszenia: 439630 - 2009; data zamieszczenia: 22.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Artura Malawskiego , ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8628408, faks 017 8622333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług poligraficznych (drukowanie afiszy koncertowych i festiwalowych (format B1), plakatów koncertowych (format B2), ulotek koncertowych (format 1/3 A4) druk informatorów koncertowych, programów koncertowych, programów festiwalowych, biletów wstępu, blankietów zaproszeń, kopert i papieru z nadrukiem firmowym, związanych z bieżącą działalnością Filharmonii..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art. 22. ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Z przetargu wyklucza się wykonawców zgodnie z zapisami art. 24. ust 1 Prawa Zamówień Publicznych 2. Wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem przetargu a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. Jako usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę, której przedmiotem był: druk afiszy format B1, druk plakatów format B2 co najmniej 100 szt. jednorazowo, druk informatorów format A-5 z nakładem co najmniej 1000 szt., druk folderów format A-5 na co najmniej 50 stron z nakładem 800 szt. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 2 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch usług, o których mowa wyżej o łącznej kwocie co najmniej 20 tys. zł. u jednego zleceniodawcy. 3. Wykazać, iż dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje co najmniej: drukarską maszyną arkuszową format wydruku 700 x 1000 mm. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie określona na podstawie przełożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta): 1. Aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 6. wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.filharmonia.rzeszow.pl/pl/zamowienia_publiczne/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Elektromontaż, ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, IX piętro, pokój nr 903..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Elektromontaż, ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, IX piętro, pokój nr 903..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena

Regulamin Organizacyjny

Dodał:
jnoconpizlo
Data dodania:
18 Nov 2009
Rozmiar:
110.88 Kb
Pobrań:
4

Struktura Organizacyjna

Dodał:
jnoconpizlo
Data dodania:
18 Nov 2009
Rozmiar:
30.50 Kb
Pobrań:
6
Remository 3.52.6 is technology by Guru PHP
Polska adaptacja JoomlaPL.com
Powiaty