Ostatnio dodane
Odsłon : 139854
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Podkarpackie

Statut

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, zwana dalej „Filharmonią", jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem” i Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.862 t.j.) zwanej dalej „Ustawą".

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 3. Postanowień niniejszego Statutu.

4. Innych obowiązujących przepisów prawa.


§ 2.


Nadzór nad Filharmonią sprawuje Województwo z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z umowy w sprawie prowadzenia Filharmonii jako wspólnej samorządowej instytucji kultury.


§ 3.


1. Filharmonia jest instytucją artystyczną.

 2. Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod nr 8/99.

 3. Siedzibą Filharmonii jest Rzeszów.

 4. Filharmonia może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami .

 5. Filharmonia może używać skróconej nazwy „Filharmonia Podkarpacka”.

Rozdział II


Misja, zadania i zakres działalności


§ 4.


Misją Filharmonii jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie muzyki oraz sztuk pokrewnych.

§ 5.


Do podstawowych zadań Filharmonii należy:

1. Kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki narodowej i regionalnej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej i krzewienie współczesnej twórczości muzycznej.

2. Edukacja muzyczna i wychowanie przez sztukę.

3. Tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań wiedzą i sztuką muzyczną.

4. Promocja kultury narodowej w kraju i poza granicami.


§ 6.


1. Zadania wymienione w § 5 Filharmonia realizuje poprzez:

1) organizowanie i prezentację koncertów symfonicznych, oratoryjnych kameralnych, recitali, festiwali oraz innych form muzycznych, w siedzibie i poza siedzibą Filharmonii,

2) organizowanie oraz realizację przedsięwzięć artystycznych o charakterze baletowym, operowym, operetkowym i musicalowym w siedzibie i poza siedzibą Filharmonii,

3) różnorodne formy edukacji muzycznej, w tym mającej na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,

4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnej działalności,

5) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

6) współpracę z innymi podmiotami o naukowym, społecznym i charytatywnym charakterze działalności służącej rozwojowi kulturowemu społeczności lokalnej

 7) dokonywanie nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,

 8) upowszechnianie dokonań artystycznych własnej orkiestry w formie własnych wydawnictw poligraficznych (foldery, biuletyny, programy) oraz fonograficznych realizowanych dostępnymi technikami audiowizualnymi,

 9) organizację artystycznych tournee orkiestry, 

 10) własną działalność impresaryjną lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji artystycznych,

 11) prezentacje innych projektów artystycznych,

 12) działalność wystawienniczą.

 2. Filharmonia może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

 1) realizacji imprez zleconych przez podmioty zewnętrzne, 

 2) sprzedaży biletów na imprezy obce organizowane na terenie Filharmonii przez podmioty zewnętrzne,

 3) realizacji zleconych nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 4) realizacji usług promocyjno – reklamowych,

 5) wynajmu i dzierżawy majątku ruchomego oraz nieruchomego.

3. Działalność kulturalna określona w ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

4. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 2 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Filharmonii.


§ 7.


1. Filharmonia prowadzi działalność artystyczną w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe i artystyczne.

2. Plany artystyczne i repertuarowe Filharmonii ustalane są po zasięgnięciu opinii Rady Artystyczno-Programowej.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze
§ 8.


1. Filharmonią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Województwo w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w uzgodnieniu z Ministrem. Uzgodnienie obejmuje również treść zawieranej z kandydatem na Dyrektora umowy, o której mowa w art. 15 ust.5 Ustawy.

3. Zakres działań oraz obowiązki Dyrektora wynikają z umowy zawartej pomiędzy Województwem, a Dyrektorem.

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obronności, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,

2) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,

3) nadzór nad kadrą kierowniczą,

4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,

5) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,

6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,

7) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,

8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi

 9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Filharmonii,

10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

5. Dyrektor kieruje Filharmonią przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.

6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Województwem, przy czym powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych wymaga dodatkowo uzgodnienia z Ministrem.

7. Zastępca Dyrektora w ramach sprawowania swojej funkcji realizuje zakres zadań ustalony przez Dyrektora zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

8. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.


§ 9.


Organizację wewnętrzną Filharmonii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Województwa oraz działających w Filharmonii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


§ 10.


1. Przy Filharmonii działa Rada Artystyczno - Programowa zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo – doradczy.

 2. W skład Rady wchodzi 11 członków, w tym po jednym członku wskazanym przez Ministra i Województwo.

3. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor.

4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: muzyków oraz stowarzyszeń twórców właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

 5. Kadencja Rady trwa cztery sezony artystyczne.

 6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

 7. Rada, na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, jego zastępcę oraz Sekretarza.

 8. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje posiedzenia.

 9. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 10. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 11. Do zadań Rady Artystyczno – Programowej należy w szczególności opiniowanie przedłożonych przez Dyrektora planów repertuarowych i artystycznych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 11.


1. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Działalność Filharmonii finansowana jest z:

1) dotacji od Województwa i Ministra, w tym:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

2) innych dotacji,

3) wpływów z prowadzonej działalności,

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5) wpływów z innych źródeł.

§ 12.

1. Podstawą działalności finansowej Filharmonii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji od Województwa i Ministra, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Filharmonii określają odrębne przepisy.

3. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia straty Filharmonii podlega zatwierdzeniu przez Województwo. Kopia zatwierdzonego przez Województwo rocznego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, a także dokument o jego zatwierdzeniu, zostają przekazane Ministrowi.

4. Dyrektor przedkłada Województwu i Ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania zadań, planów finansowo – rzeczowych.

§ 13.


1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Filharmonii.

2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Filharmonii może dokonać Województwo po uzgodnieniu z Ministrem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Województwo w trybie określonym dla jego nadania, w uzgodnieniu z Ministrem.”

Poprawiony (poniedziałek, 11 lutego 2019 14:49)

 
Powiaty